A A A

o firmie

Kliknij aby obejrzeć film.

Obejrzyj film o naszej firmie


Początki Firmy:

 

 

Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o. o. w Sobótce rozpoczął swoją działalność 1 września 1993 r. Umowę Spółki zawarli Wspólnicy:
- Gmina i Miasto Sobótka z 64 % udziałem,
- Pracownicy ze zlikwidowanego ZBMiUK z 26 % udziałem
kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy w chwili założenia wynosił: 9.000,00 zł i dzielił się po 100,00 zł każdy. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr 4127.
Przedmiotem działalności Spółki w momencie zarejestrowania było:
1. wywóz i unieszkodliwianie nieczystości stałych,
2. eksploatacja wysypiska komunalnego,
3. letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników,
4. utrzymanie cmentarza komunalnego,
5. prowadzenie usług pogrzebowych,
6. świadczenie usług transportowych i sprzętowych,
7. sprzedaż pojemników na nieczystości stałe oraz sprzedaż utensyli pogrzebowych.

Działalność swoją Spółka rozpoczęła w składzie 23-osobowym w tym:
- administracja: 3 osoby,
- robotnicy: 20 osób.
Dla realizacji statutowych działalności Spółka wynajmowała od Gminy nieruchomość zabudowaną tj. obecną bazę o pow. 5.646 m2, pomieszczenia biurowo - warsztatowe oraz 20 jednostek sprzętowo- transportowych z obowiązkiem ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ich eksploatacją i remontami.


Firma dzisiaj:

 

 

 


 

 

Spółka zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30.01.2002 r została zarejestrowana w KRS pod nr 0000085788. Wcześniejsza rejestracja Spółki dokonana była w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr 4127. Siedziba Spółki mieści się w Sobótce przy ul. Warszawskiej 4.

 

 

 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 925.500,00 zł.
Władzami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza (wybierana co 3 lata),
3. Zarząd Spółki (wybierany co 3 lata).

Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Eugeniusz Leśniak.
Funkcję Głównego Księgowego z uprawnieniami Prokurenta pełni Pani Monika Jackowicz.
Stan zatrudnienia Spółki na dzień dzisiejszy wynosi  do 46 osób w tym:
- administracja - personel techniczny: 5 osób,
- pozostali pracownicy: 41 osób.
Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza w składzie 3-osobowym.

W skład Rady Nadzorczej obecnie wchodzą:
1. Pan Zygmunt Bahrynowski - Przewodniczący
2. Pan Mariusz Starke - Członek
3. Pan Marek Lech - Członek

Do kompetencji Rady Nadzorczej Należy:
1. Nadzorowanie działalności Spółki,
2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
3. Badanie sprawozdania Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie corocznego sprawozdania z tego zakresu jak również prowadzonych kontroli,
4. Opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
5. Rozpatrywanie sporów między Zarządem a Wspólnikami,
6. Wybór Zarządu.