A A A

oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp z o.o. w Sobótce ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty do spraw transportu i eksploatacji.
Dokumenty należy składać do godz. 14.30 dnia 14.07.2017 r.:

- osobiście w siedzibie biura w godzinach od 7.oo do 15.oo

- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka tel. 71 3162 335

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hadlux@data.pl


Wymagania:
- wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe, kierunki: logistyka, ochrona środowiska

- umiejętność obsługi programów komputerowych Ms Office, mile widziana znajomość CDN OPTIMA, SANITUS

- doświadczenie zawodowe: minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
- wiedza z zakresu ewidencji czasu pracy kierowców,

- dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość.

- umiejętność pracy w zespole.

- dobra organizacja pracy,Osoba na w/wym. stanowisku odpowiedzialna będzie za prawidłową i należytą realizację takich zadań jak:

1) bieżące prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców,

2) rozliczanie czasu pracy kierowców w programie TACHOSPEED

3) nadzorowanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,

4) nadzorowanie prac na terenach zieleni miejskiej,

5) nadzór nad cmentarzem komunalnym,

6) obsługa logistyczna gmin związana z odbiorem odpadów komunalnych,

7) rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,

8) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów komunalnych,

9) przyjmowanie zamówień i odpowiedzialność za wykonanie usług zewnętrznych,

10) telefoniczna obsługa klientów,

11) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

12) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,

13) Utrzymanie floty w pełnej gotowości technicznej,

14) Kontrola terminów przeglądów okresowych i ubezpieczeń pojazdów,

15) nadzór nad punktem selektywnej zbiórki odpadów,

16) ewidencja i nanoszenie czasów pracy z kart drogowych,Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne, dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), 8.
Na podstawie złożonych ofert, Zarząd ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie ul. Warszawska 4 Sobótka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp z o.o. w Sobótce ogłasza nabór na stanowisko Księgowej/Księgowy
Dokumenty należy składać do godz. 14.30 dnia 19.07.2017 r.:

- osobiście w siedzibie biura w godzinach od 7.oo do 15.oo

- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka tel. 71 3162 335

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegowosc-hadlux@data.pl

Praca w dwóch spółkach powiązanych kapitałowo na rozdzielnych etatach po ½ etatu.


Wymagania:
- wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunki; ekonomiczny, kadry –płace, finanse, bankowość.

- umiejętność obsługi programów komputerowych Ms Office, Płatnik, e-PEFRON, mile widziana znajomość CDN OPTIMA

- doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
-wiedza z zakresu księgowości, prawa podatkowego, kadry, płace,

- znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont, umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych,

- dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, sumienności terminowość

- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy,
- umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi (ZUS, US)

- mile widziane osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

Pracownik będzie odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizację następujących zadań:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
3) należyte przechowywanie i zabezpieczania dokumentów
4) rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,
5) sporządzenie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych
6) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
7) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, akt osobowych
8) sporządzenie listy płac,
9) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
10) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
11) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych,
12) wypłata wynagrodzeń, sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia i funduszu płac,
13) wystawienia rachunków,
14) prowadzenie rachunków bankowych oraz prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

15) prowadzenie spraw administracyjnych Cmentarza,
16) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne, dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), 8.
Na podstawie złożonych ofert, Zarząd ZUK „HADLUX” Sp Z o.o. przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie ul. Warszawska 4 Sobótka.